لیست سوالاتنماز در زمین وقفی
ali پرسیده :

نماز خواندن در زمینی که قبلا وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است چه حکمی دارد؟

لطفا نام مرجع تقلید خود را ذکر کنید

1 پاسخ

بنا به نظر مقام معظم رهبری : اگر احتمال قابل توجهی داده شود که تصرف مذکور مجوز شرعی داشته است , نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد