چرکهای زیر ناخن در غسل

سؤال: آیا در غسل چرکهایی که زیر ناخن پا است مانع آب است؟ (حتی مقدار کمی از آن)

جواب: اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد (جلوتر از گوشت انگشت آمده باشد) و زیر آن مقداری که از حدّ معمول بلندتر است چرکی باشد که مانع رسیدن آب به ناخن است، باید برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زیر آن مانعی ندارد.