حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند

نشست مدیریت بیماری کرونا بامحوریت بازگشایی مدارس ومساجد درلیالی قدر

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
          نشست مدیریت بیماری کرونابامحوریت بازگشایی مدارس ومساجد درلیالی قدربا حضورامام جمعه وجمعی ازمسئولان شهرستان دماوند درسالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

🔺️حجت الاسلام فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند :
🔹️ شهرستان دماوندبه دلیل رعایت افراد بومی وساکنان؛ نسبت به سایرشهرستان هادر وضعیت بهتری درخصوص بیماری کروناقرار دارد. 
🔹️خوشبختانه درمراسم شب قدرشهرستان دماوندمشکلی وجودنداشته وپروتکل های بهداشتی رعایت شده است؛ مناسب است نمایندگانی ازشبکه بهداشت هم درشب های باقی مانده درمساجدحضوریابند ونظارت کنند. 
🔹️انجام این پروتکل هادرشب‌های قدرنشان می دهد که مسئولین مساجدآمادگی دارندتابه جزشب های قدرنیزنمازجماعت رابارعایت نکات بهداشتی برگزارکنند. 
🔹️مستحب است نمازعیدفطرکه درفضای باز وزیرآسمان انجام شود؛ آمادگی داریم با رعایت نکات بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی نمازعیدفطررابرگزارکنیم. 
🔹️باتوجه به شرایط فعلی واهمیت روزقدس وحمایت ازفلسطین که یک وظیفه انسانی ،ملی واسلامی است، احتمال برگزاری این مراسم به صورت رژه خودرویی وجود دارد.
        

تصاویر

نظرات