پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه شهرستان دماوند
شما میتوانید وجوهات خود را به حساب امام جمعه شهرستان دماوند با اطلاعات بانکی زیر پرداخت کنید و سپس فرم زیر را تکمیل کنید.
شماره حساب : 0100805537006
شماره کارت : 6037997363558082

اطلاعات فیش واریزی

لطفا مرجع تقلید خود را انتخاب نمیایید.

وجوهات شرعی شامل موارد زیر می باشد: